K zateplování budov používáme materiály společnosti Texcolor , Ceresit, Kabe farben. Systémy od těchto výrobců jsou založené na bázi izolantu z fasádního samozhášivého polystyrénu a nebo minerální vlny.
Výhradně používáme materiály splňující Evropské požadavky na kvalitu ETICS a materiály s EVROPSKÝM TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM ETA – certifikát CE.

Systémy, které používáme, mají index šíření plamene na povrchu 0,00 min1. Na provádění těchto prací jsou naši zaměstnanci systematicky školeni a naše společnost vlastní licenci na provádění ETICS.


V rámci kompletnosti našich služeb naším klientům nabízíme:

•    provádíme tahové zkoušky
•    možnost zabezpečení financování program Zelená úsporám,
•    nezávazné vypracování cenové nabídky


Přínosy kompletního zateplení:

•    Úspora nákladů na vytápění - tepelná úspora zatepleného domu se pohybuje v rozmezí 30 až 50%
•    Prodloužení životnosti konstrukcí snížením namáháním teplotními rázy
•    Omezení výskytu plísní a mikroorganizmů - při správném provedení zateplení a koordinaci s výměnou oken, zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulování otopné soustavy dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody prostředí, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu
•    Zhodnocení objektu zlepšený vnější vzhled domu, navýšení tržní hodnoty bytů.
•    Eliminace tepelných mostů  - vytvořením vnějšího komplexního ochranného pláště prodloužíte životnost stavebních konstrukcí, mimo jiné tím, že zabráníte působení mrazu na zdivo a eliminujete tzv. tepelné mosty, což jsou místa s výraznějším únikem tepelné energie do exteriéru (např. v okolí oken)
•    Posunutí bodu mrazu zdiva do izolační vrstvy
•    Ochrana před hlukem -  zlepší se akustické vlastnosti obvodových stěn a váš interiér bude lépe chráněn před vnějším hlukem


zateplovani

    Kompletní zateplovací systém
(zateplení polystyrénovými deskami)

 

 zateplovani

Kompletní zateplovací systém
 (zateplení minerální vlnou)


Možnosti zateplení:

1. U nezatepleného objektu dochází k výrazným ztrátám tepla a vysokým nákladům na vytápění. Bod mrazu je uložen přibližně ve středu zdiva, dochází v zimním období k promrzání venkovní částí obvodového pláště a k nižší životnosti konstrukčního materiálu a jeho povrchových vrstev.
2. Objet s vnitřním zateplením sice omezí úniky tepla, ale nezabrání promrzání zdiva, naopak bod mrazu se posouvá do interiéru.Takto řešená konstrukce nemá akumulaci a v místnosti je rychle teplo,ale rychle i chladno. Největším problémem je kondenzace vodních par mezi izolantem a zdí.
3. U objekt s venkovním zateplením  se bod mrazu nachází v izolantu a nedochází k promrznutí zdiva. Teplená úspora zatepleného domu se pohybuje kolem 30-50 %.Stabilizace vnitřní povrchové teploty konstrukce dochází k minimalizaci vlhnutí, výskytu organizmu a tvorbě plísní.

1. nezateplený objekt, 2. objekt s vnitřním zateplením, 3. Objekt s venkovním zateplením

Rozhodující faktory pro dosažení kvalitního zateplení:

Správný výběr výrobku
Charakteristiky ETICS vyplývající z evropského průkazu shody vymezují použití  v konkrétních podmínkách, tedy pro konkrétní stavbu. Charakteristik je přitom celá řada. Nejzávažnější se týkají bezpečnosti lidí při užívání stavby.
ve zap 1ve zap 2ve zap 3

Rozhodující jsou rovněž tepelně technické charakteristiky sloužící pro výběr ETICS z hlediska jeho prioritní funkce – tepelné ochrany. S ohledem na to se v současné době zaměřila pozornost CZB na nové zpracování pravidel  pro výběr ETICS z hlediska jeho připevňování, které hraje prvořadou roli při zajištění bezpečnosti při užívání a dále z tepelně technického hlediska.

Správné zabudování :

Bez správného zabudování ETICS do stavby nelze dosáhnout předpokládanou životnost. I sebelepší výrobek nebude zajišťovat uvažovanou funkci ve stavbě pokud jeho provádění bude v rozporu s obecně platnými podmínkami a s podmínkami danými výrobcem.
Pravidla shrnují podmínky a požadavky plynoucí z nových českých a evropských technických specifikací pro provádění ETICS včetně kontroly, přepravy a skladování,  užívání a údržby.

Kvalita prováděných prací se provádí na ucelených částech kontaktního zateplovacího systému a na celé budově. Mezi rozhodující technologické operace patří:
1. příprava podkladů systémů
2. připevnění desek izolantu
3. příprava podkladu z desek izolantu pro provedení dalších vrstev
4. způsob a kvalita kotvení, vytvoření výstužné vrstvy
5. provedení výstužné vrstvy pro aplikaci povrchové úpravy
6. provedení povrchové úpravy